Tiếng Việt / Vietnamese

Frequently Asked Questions

 

Các câu hỏi thường gặp

Options worksheet…

 

Tờ liệu tính các lựa chọn….

Information specifically for males

 

Thông tin dành riêng cho nam giới

Sexually Transmissible Infections

 

Bệnh hoa liễu

Other Infections

 

Các bệnh khác

Adoption Options

 

Các Hình thức Nhận con nuôi

Questions to ask BEFORE you have an abortion

 

Các câu hỏi nên hỏi TRƯỚC KHI phá thai

Abortion Procedures and Complications

 

Các Thủ thuật Phá thai và Biến chứng

Chemical Abortion (RU486)

 

Phá thai bằng hóa chất (RU486)

Abortion Laws in Australia

 

Luật phá thai ở Úc